Thai  Thai

อุตสาหกรรมการเกษตรเขาค้อ

บริษัท อุตสาหกรรมการเกษตรเขาค้อ จำกัด

   เป็นอุตสาหกรรมธุรกิจขนาดใหญ่และขนาดย่อมที่ พล.เอก พิจิตร กุลละวณิชย์ ได้มีการจัดตั้งโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรเขาค้อขึ้นในปี 2532 และได้กราบทูลขอพระบรมราชานุญาตเข้าเป็นโครงการพระราชดำริ พร้อมจัดตั้งบริษัทอุตสาหกรรมการเกษตรเขาค้อ ทำหน้าที่บริหารจัดการงานด้านการผลิตและการตลาด ในพื้นที่  35 ไร่ ประกอบด้วยอาคารผลิต 3 อาคาร ได้แก่ อาคารที่ 1 เป็นอาคารผลิตอาหารกระป๋องสำเร็จรูป เพื่อนำผลผลิตของเกษตรกรมาแปรรูปให้เก็บไว้ได้นาน อาคารที่ 2 เป็นอาการอบแห้ง โดยมีเครื่องจักรอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ในอุตสาหกรรม อาคารที่ 3 เป็นอาคารเพาะเลี้ยงเนื่อเยื่อพืชเพื่อทำการวิจัยและขยายพันธุ์พืชของ เกษตรกรให้มีคุณภาพ และนอกจากนี้ยังมีสถานีทดลองและวิจัยพืชที่ใช้ในอุตสาหกรรม มีพื้นที่ 30 ไร่ ตั้งอยู่ที่บ้านกองเนียม และโรงเรียนเกษตรอินทรีย์ สร้างขึ้นเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ประเภทของสินค้าทีผลิดและจำหน่ายได้แก่ ผัก ผลไม้ และน้ำผลไม้บรรจุกระป๋อง เช่น เสาวรส องุ่น มะเขือเทศ มะขาม ผัก ผลไม้ เครื่องเทศและสมุนไพรอบแห้ง เช่น ใบกระเพรา ตะไคร้ กระชาย มะขาม
   ในทำเลที่ตั้งของบริษัท อุตสาหกรรมการเกษตรเขาค้อ จำกัด อยู่ในทำเลที่เป็นทางขึ้นพระตำหนักเขาค้อ พร้อมบรรยากาศบริเวณโดยรอบที่สวยงาม จึงได้มีการจัดทำร้าน "เขาค้อกาแฟสด"ขึ้น เพื่อจำหน่ายกาแฟรสชาติดีของทางร้านพร้อมจิบกาแฟไปกับธรรมชาติที่เหมาะแก่การพักผ่อน และเครื่องดื่มสุขภาพต่างๆ เช่น น้ำสตรอเบอร์รี่ น้ำกีวี่ เป็นต้น รวมไปถึงสินค้า OTOP ต่างๆของชุมชน ให้นักท่องเที่ยวที่ผ่านมาได้เลือกซื้อกัน

  • สำหรับนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจเข้าชมกิจการภายในโรงงานอุตสาหกรรมการเกษตรเป็น หมู่คณะควรทำหนังสือติดต่อเขาเข้าชมล่วงหน้า 1 สัปดาห์ ถึงผู้จัดการ โรงงานอุตสาหกรรมการเกษตรเขาค้อ จำกัด ตำบลสะเดาะพง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67270 โทร. 056-728118-9
  • วันเปิดทำการ: ทุกวัน เวลาเปิดทำการ: 08.30 – 16.30

Thai
© 2024 สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัทไทยทัวร์อินโฟ จำกัด โทร 02-1641001-2 email sales@choowap.com